Licznik odwiedzin:
364189
Licznik wyświelteń podstrony:
8733

Dane finansowe

BILANS na 31.12.2020 r. (w zł)

  AKTYWA Stan na dzień kończący Przeksztacone
dane porównawcze
poprzedni rok obrotowy
rok bieżący
2020
rok poprzedni
II-IV kw 2019
A Aktywa trwałe 14 925 474,30 15 887 697,23 15 887 697,23
I Wartości niematerialne i prawne 210 930,52 313 620,40 313620,40
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych      
2 Wartość firmy      
3 Inne wartości niematerialne i prawne 210 930,52 313 620,40 313620,40
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne      
II Rzeczowe aktywa trwałe 14 714 543,78 15 57 4 076,83 15 574 076,83
1 Środki trwałe 14 479 424,11 15 066 963,42 15 066 963,42
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 82 022,68 113 885,44 113 885,44
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9 466 418,00 9 678 045,26 9 678 045,26
c) urządzenia techniczne i maszyny 2 338 863,09 2 433 063,80 2 433 063,80
d) środki transportu 101801,94 131 513,34 131 513,34
e) inne środki trwałe 2 490 318,40 2 710 455,58 2 710 455,58
2 Środki trwałe w budowie 235 119,67 507 113,41 507 113,41
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie      
III Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00
1 Od jednostek powiązanych      
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie
w kapitale
     
3 Od pozostałych jednostek      
IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00
1 Nieruchomości      
2 Wartości niematerialne i prawne      
3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00
  - udziały lub akcje      
  - inne papiery wartościowe      
  - udzielone pożyczki      
  - inne długoterminowe aktywa finansowe      
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00
  - udziały lub akcje      
  - inne papiery wartościowe      
  - udzielone pożyczki      
  - inne długoterminowe aktywa finansowe      
c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00
  - udziały lub akcje      
  - inne papiery wartościowe      
  - udzielone pożyczki      
  - inne długoterminowe aktywa finansowe      
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego      
2 Inne rozliczenia międzyokresowe      
B Aktywa obrotowe 22 251 486,82 21 292 031,39 21 292 031,39
I Zapasy 616 580,86 490 154,59 490 154,59
1 Materiały      
2 Półprodukty i produkty w toku 616 580,86 490 154,59 490 154,59
3 Produkty gotowe      
4 Towary      
5 Zaliczki na dostawy i usługi      
II Należności krótkoterminowe 1 805 663,39 1 702 519,96 1 702 519,96
1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy      
  - powyżej 12 miesięcy      
b) inne      
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy      
  - powyżej 12 miesięcy      
b) mne      
3 Należności od pozostałych jednostek 1 805 663,39 1 702 519,96 1 702 519,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 730 155,86 1 625 172,53 1 625 172,53
  - do 12 miesięcy 1 730 155,86 1 625 172,53 1 625 172,53
  - powyżej 12 miesięcy      
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 27 480,53 28 955,66 28 955,66
c) inne 48 027,00 48 391,77 48 391,77
d) dochodzone na drodze sądowej      
III Inwestycje krótkoterminowe 19 594 430,74 18 943 935,44 18 943 935,44
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 19 594 430,74 18 943 935,44 18 943 935,44
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00
  - udziały lub akcje      
  - inne papiery wartościowe      
  - udzielone pożyczki      
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe      
b) w pozostałych jednostkach 0,00 13 116 593,97 13 116 593,97
  - udziały lub akcje      
  - inne papiery wartościowe      
  - udzielone pożyczki      
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 13 116 593,97 13 116 593,97
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19 594 430,74 5 827 341,47 5 827 341,47
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 19 594 430,74 5 827 341,47 5 827 341,47
  - inne środki pieniężne      
  - inne aktywa pieniężne      
2 Inne inwestycje krótkoterminowe      
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 234 811,83 155 421,40 155 421,40
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy      
D Udziały (akcje) własne      
  AKTYWA razem
(suma poz. A i B i C i D)
37 176 961,12 37 179 728,62 37 179 728,62
  PASYWA Stan na dzień kończący Przeksztacone
dane porównawcze
poprzedni rok obrotowy
rok bieżący
2020
rok poprzedni
II-IV kw 2019
A Kapitał (fundusz) własny 21 552 297,20 25 039 607,70 21 733 023,70
I Kapitał (fundusz) podstawowy 21 112 740,42 21 112 740,42 21 112 740,42
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:      
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)      
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:      
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej      
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2 771 169,78 2 670 674,34 2 670 674,34
  - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 2 771 169,78 2 670 674,34 2 670 674,34
  - na udziały (akcje) własne      
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 306 584,00 889 958,73 -2 464 856,27
VI Zysk (strata) netto 974 971,00 366 234,21 414 465,21
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)      
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 624 663,92 12 140 120,92 15 446 704,92
I Rezerwy na zobowiązania 3 274 522,00 0,00 3 306 584,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego      
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 274 522,00 0,00 3 306 584,00
  - długoterminowa 2 360 595,00 0,00 2 376 903,00
  - krótkoterminowa 913 927,00 0,00 929 681,00
3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00
  - długoterminowe      
  - krótkoterminowe      
II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00
1 Wobec jednostek powiązanych      
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      
3 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00
a) kredyty i pożyczki      
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
c) inne zobowiązania finansowe      
d) zobowiązania wekslowe      
e) inne      
III Zobowiązania krótkoterminowe 4 312 826,39 4 574 027,16 4 574 027,16
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności: 0,00 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy      
  - powyżej 12 miesięcy      
b) inne      
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy      
  - powyżej 12 miesięcy      
b) inne      
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 584 338,33 1 303 530,19 1 303 530,19
a) kredyty i pożyczki 1 218 690,00 0,00 0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      
c) inne zobowiązania finansowe      
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 336 950,54 313 634,12 313 634,12
  - do 12 miesięcy 336 950,54 313 634,12 313 634,12
  - powyżej 12 miesięcy      
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 177 419,39 310 973,37 310 973,37
f) zobowiązania wekslowe      
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 670 779,77 667 922,70 667 922,70
h) z tytułu wynagrodzeń      
i) inne 180 498,63 11 000,00 11 000,00
4 Fundusze specjalne 1 728 488,06 3 270 496,97 3 270 496,97
IV Rozliczenia międzyokresowe 8 037 315,53 7 566 093,76 7 566 093,76
1 Ujemna wartość firmy      
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 8 037 315,53 7 566 093,76 7 566 093,76
  - długoterminowe 6 909 082,64 7 475 902,87 7 475 902,87
  - krótkoterminowe 1 128 232,89 90 190,89 90 190,89
  PASYWA razem
(suma poz. A i B)
37176 961,12 37 179 728,62 37 179 728,62

Rachunek zysków i strat za 2020 r. (w zł)

Wiersz Wyszczególnienie Dane za Przekształcone
dane porównawcze
za poprzedni
rok obrotowy
rok bieżący
2020
rok poprzedni
II-IV kw 2019
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 21 808 334,38 18 211634,35 18 211 634,35
  - od jednostek powiązanych      
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 16 467 504,93 15 166 205,89 15 166 205,89
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)
-9 821,89 -768 175,06 -768 175,06
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1 854 000,00 822 300,00 822 300,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów      
  Przychody z dotacji ST. subwencje, inne 3 496 651,34 2 991 303,52 2 991 303,52
B Koszty działalności operacyjnej 21 774 737,88 181 38 671,00 18 138 671,00
I Amortyzacja 1 759 359,16 1 565 747,43 1 565 747,43
II Zużycie materiałów i energii 1 880 669,65 1 508 179,26 1 508 179,26
III Usługi obce 2 767 552,35 2 604 969,69 2 604 969,69
IV Podatki i opłaty, w tym: 480 315,38 488 353,44 488 353,44
  - podatek akcyzowy      
V Wynagrodzenia 11 785 119,07 9 482 731,85 9 482 731,85
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2 526 859,36 1 806 238,61 1 806 238,61
  - emerytalne 1 186 180,26 884 521,54 884 521,54
VII Pozostałe koszty rodzajowe 574 862,91 682 450,72 682 450,72
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów      
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A- B) 33 596,50 72 963,35 72 963,35
D Pozostałe przychody operacyjne 1 129 429,25 321 126,83 369 357,83
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych      
II Dotacje      
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 122 711,79 184 113,06 184 113,06
IV Inne przychody operacyjne 1 006 717,46 137 013,77 185 244,77
E Pozostałe koszty operacyjne 240 302,26 238 464,99 238 464,99
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych      
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 82 724,10 92 697,47 92 697,47
III Inne koszty operacyjne 157 578,16 145 767,52 145 767,52
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C +D - E) 922 723,49 155 625,19 203 856,19
G Przychody finansowe 87 190,76 232 459,83 232 459,83
1 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:      
  a) od jednostek powiązanych, w tym:      
   - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      
  b) od jednostek pozostałych, w tym:      
   - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      
II Odsetki, w tym: 87 190,76 232 459,83 232 459,83
  - od jednostek powiąza nych 87 190,76 232 459,83 232 459,83
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:      
  - w jednostkach powiązanych      
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych      
V Inne      
H Koszty finansowe 18 627,25 8 711,81 8 711,81
I Odsetki, w tym: 16 297,71 1 350,86 1 350,86
  - dla jednostek powiązanych      
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:      
  - w jednostkach powiązanych      
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych      
IV Inne 2 329,54 7 360,95 7 360,95
I Zysk (strata) brutto (F + G - H) 991 287,00 379 373,21 427 604,21
J Podatek dochodowy 16 316,00 13 139,00 13 139,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)      
L Zysk (strata) netto (I - J - K) 974 971,00 366 234,21 414 465,21
 

Załączniki do pobrania

Nazwa Dane finansowe Instytutu Spawalnictwa za lata 2003 - 2017
Rozmiar 653 (kB)
Typ PDF Pobierz załącznik
Nazwa Dane finansowe Instytutu Spawalnictwa za rok 2018
Rozmiar 1 (MB)
Typ PDF Pobierz załącznik
Nazwa Dane finansowe Instytutu Spawalnictwa za rok 2019
Rozmiar 90 (kB)
Typ PDF Pobierz załącznik

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Dane finansowe
podmiot udostępniający Główny Księgowy
osoba, która wytworzyła informację mgr Joanna Padula - Główny Księgowy
osoba, która odpowiada za treść informacji mgr Joanna Padula - Główny Księgowy
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 20.10.2021
czas udostępnienia informacji 22.09.2016 10:24:39
czas ostatniej aktualizacji 20.10.2021 11:57:10

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa