Licznik odwiedzin:
364177
Licznik wyświelteń podstrony:
5375

Deklaracji Dostępności


Deklaracja Dostępności

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 1996 - 01- 01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020 - 01 - 30.
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo z uwagi z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • część informacji publicznych nie jest udostępniana na stronach internetowych (warunki udostępnienia zamieszczono na stronie: http://bip.instytutspawalnictwa.pl/informacje-publiczne)
 • Informacja o dostępie do rejestrów: http://bip.instytutspawalnictwa.pl/informacje-o-rejestrach

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021 - 02 - 16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janina Wołoszynjanina.woloszyn@is.gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 33 58 289.
 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku od ul. Błogosławionego Czesława 16-18, monitorowane przez ochronę i Punkt Informacji
  Dane teleadresowe i informacje o trasie dojazdu dostępne na stronie: http://is.gliwice.pl/szczegolowy-planmapa-dojazdu-do-instytutu-spawalnictwa-w-gliwicach
 2. Obiekt chroniony całodobowo
 3. Parkingi dostępne dla pracowników i gości (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych)
 4. Na terenie obiektów brak wind i udogodnień dla osób niepełnosprawnych
 5. Brak osoby posługującej się językiem migowym
 6. Brak możliwości wstępu z psem asystującym
 7. W Punkcie Informacji dostępny jest defibrylator

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Deklaracji Dostępności
podmiot udostępniający Ośrodek Marketingu i Informacji Naukowej
osoba, która wytworzyła informację mgr Barbara Wolnicka - Kierownik Ośrodka Marketingu i Informacji Naukowej
osoba, która odpowiada za treść informacji mgr Barbara Wolnicka - Kierownik Ośrodka Marketingu i Informacji Naukowej
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 11.08.2021
czas udostępnienia informacji 16.02.2021 07:21:01
czas ostatniej aktualizacji 11.08.2021 12:23:59

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa