Licznik odwiedzin:
364203
Licznik wyświelteń podstrony:
22853

Wersja wpisu Oferty pracy z dnia pon., 11/06/2017 - 14:48

Instytut Spawalnictwa przyjmuje zgłoszenia od osób poszukujących pracy wyłącznie w przypadku ogłoszenia na stronie Instytutu naboru na określone stanowisko.

Dokumenty dostarczane poza procesem rekrutacji nie będą uwzględniane.


1. Instytut Spawalnictwa zatrudni pracownika w Ośrodku Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa na stanowisko inżynieryjno – techniczne

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (ukończone wydziały np.  mechaniczny, organizacji i zarządzania oraz inżynieria materiałowa),
 • mile widziana znajomość branży spawalniczej,
 • znajomość systemów wymagań jakościowych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność,
 • samodzielność i kreatywność
 • doświadczenie zawodowe min.2 lata.

Obowiązki:

 • prowadzenie prac związanych z:
 • certyfikowaniem systemów jakości,
 • certyfikowaniem procesów spawania, 
 • kwalifikowaniem i certyfikowaniem personelu,
 • obsługa programów wspomagających procesy certyfikacyjne,
 • prowadzenie i nadzór nad dokumentacją systemową Ośrodka Certyfikacji.

Zapewniamy:

 • stabilne warunki zatrudnienia ukierunkowane na długofalową współpracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • możliwość szkoleń i rozwoju w zakresie certyfikowania systemów jakości, procesów spawania i personelu,
 • warunki płacy zgodne z taryfikatorem Instytutu Spawalnictwa.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.12.2017 r.
e- mailowo na adres: Eugeniusz.Szczok@is.gliwice.pl

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami do 31.12.2017 r.


2. Instytut Spawalnictwa zatrudni pracownika w Zakładzie Badań Nieniszczących na stanowisko technika

OBOWIĄZKI: 

 • Wykonywanie badań nieniszczących,
 • Opracowanie protokołów i dokumentacji powykonawczej,
 • Prowadzenie zajęć laboratoryjnych na kursach organizowanych przez Instytut Spawalnictwa z zakresu badań NDT,
 • Nadzorowanie sprzętu laboratoryjnego, pracowni badań nieniszczących,
 • Udział w wyjazdach delegacyjnych związanych z prowadzeniem kursów NDT oraz badań przeprowadzanych poza siedzibą Instytutu Spawalnictwa.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie
 • biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office)
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • dokładność, systematyczność i sumienność w wykonywaniu codziennych zadań
 • dynamika w działaniu i zaangażowanie
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • mile widziane doświadczenie i uprawnienia w zakresie badań nieniszczących (VT, MT, PT, RT, UT lub innych)
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

OFERUJEMY:

 • pracę w kilkuosobowym kreatywnym zespole
 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
   

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31.12.2017 r.

 e-mailowo na adres:  jacek.slania@is.gliwice.pl

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami do 31.01.2018 r.


3.  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach

Zgodnie ze Statutem Instytutu Spawalnictwa oraz Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 618), artykuł 43, pkt 7, Dyrektor Instytutu Spawalnictwa ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Nieniszczących Instytutu Spawalnictwa.

Dostępne są dwa stanowiska.

Wymagania stawiane kandydatowi:

Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba, która spełnia:

 1. kryteria określone w Statucie Instytutu Spawalnictwa, a mianowicie:
  • nie figuruje wśród osób skazanych za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w Krajowym Rejestrze Karnym,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada predyspozycje do pracy naukowej,
  • posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie zawodowe,
  • prowadzi aktywną działalność naukową udokumentowaną całokształtem dorobku,
  • otrzymała pozytywną opinię Rady Naukowej dotyczącą kwalifikacji kandydata na stanowisko naukowe.
    
 2. szczegółowe wymagania dotyczące zatrudnienia na stanowisku asystenta w Instytucie Spawalnictwa, a mianowicie:
  • tytuł zawodowy magistra inżyniera lub równorzędny,
  • co najmniej 2 lata stażu pracy w instytucie badawczym na stanowisku inżynieryjno-technicznym,
  • znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury technicznej,
  • udział w zespole wykonawczym co najmniej jednej pracy naukowo-badawczej,
  • co najmniej 2 publikacje z zakresu spawalnictwa w czasopismach technicznych, materiałach konferencyjnych lub seminaryjnych,
  • predyspozycje do pracy naukowej potwierdzone przez kierownika komórki organizacyjnej, w której pracuje osoba ubiegająca się o stanowisko,
  • spełnia dodatkowe wymagania wynikające ze specyfiki komórki organizacyjnej, której dotyczy postępowanie, określone przez Komisję Konkursową.
    
 3. dodatkowe wymagania wynikające ze specyfiki komórki organizacyjnej, której dotyczy konkurs, a mianowicie:
  • certyfikaty kompetencji z zakresu badań nieniszczących co najmniej 2 stopnia wg PN-EN ISO 9712 (minimum 4 metody),
  • posiadanie publikacji naukowych z zakresu badań nieniszczących,
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
  • minimum 1 rok doświadczenia pracy w przemyśle,
  • wskazany dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE),
  • wskazany dyplom Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego (IWI),
  • wskazane wykształcenie z zakresu nauki o materiałach i technologii wytwarzania
  • wskazane doświadczenie z zakresu zaawansowanych technik badań ultradźwiękowych TOFD i Phased Array
  • wskazany stopień naukowy doktora,
  • posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Wykaz dokumentów:

„Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta w Zakładzie Badań Nieniszczących Instytutu Spawalnictwa” z załącznikami:

 • życiorys naukowy,
 • informacja o dorobku naukowym i zawodowym (wykaz osiągnięć naukowych i technicznych, wykaz publikacji),
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • opinia kierownika komórki organizacyjnej, w której pracuje osoba ubiegająca się o stanowisko,
 • potwierdzenie pisemne przez kierownika komórki organizacyjnej znajomości jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury technicznej lub świadectwo wydane przez ośrodek nauki języków obcych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata, że Instytut Spawalnictwa będzie dla niego podstawowym miejscem pracy,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dla celów konkursu.

Uwaga: Za dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata uważa się oryginały lub kopie uwierzytelnione przez Dział Spraw Pracowniczych.

Termin składania dokumentów: do dnia 04.12.2017

Komplet wymaganych dokumentów konkursowych należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Nieniszczących Instytutu Spawalnictwa”, w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia, na adres:

Instytut Spawalnictwa
Dział Spraw Pracowniczych
ul. Błogosławionego Czesława 16-18
44-100 Gliwice

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 05.12.2017


4. Instytut Spawalnictwa zatrudni pracownika w Ośrodku Obsługi Spawalnictwa Krajowego  na stanowisko administracyjno - biurowe

OBOWIĄZKI: 

 •  przygotowanie, organizacja i nadzór nad dokumentacją związaną z kursami spawalniczymi
 • prowadzenie korespondencji papierowej i mailowej (tworzenie i redagowanie listów oraz dokumentów)
 • wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie komputerowym
 • prowadzenie rozmów telefonicznych związanych z kursami
 • wystawianie faktur za przeprowadzone kursy
 • przygotowywanie ofert handlowych

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie
 • biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office)
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • dokładność, systematyczność i sumienność w wykonywaniu codziennych zadań
 • dynamika w działaniu i zaangażowanie
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • dyspozycyjność
 • mile widziana znajomość branży spawalniczej

OFERUJEMY:

 • pracę w kilkuosobowym zespole od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
   

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.11.2017 r. e-mailowo na adres:  Jacek.Slania@is.gliwice.pl

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami do  30.11.2017 r.

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Oferty pracy
podmiot udostępniający Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych
osoba, która wytworzyła informację mgr prawa Małgorzata Czerniak - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych
osoba, która odpowiada za treść informacji mgr prawa Małgorzata Czerniak - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 06.11.2017
czas udostępnienia informacji 29.11.2016 00:00:00
czas ostatniej aktualizacji 06.11.2017 13:48:23

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa