Licznik odwiedzin:
364189
Licznik wyświelteń podstrony:
8007

Przedmiot działania

Szczegółowy przedmiot i zakres działania Instytutu określa §4 Statutu.

 1. Podstawowym przedmiotem działalności Instytutu Sieci jest:
  • realizacja projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o Sieci;
  • komercjalizacja;
  • współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizacji.
 2. Poza działalnością podstawową, o której mowa w ust. 1, Instytut Sieci może:
  • realizować projekty badawcze w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych innych niż określone w ustawie o Sieci;
  • produkować unikatową aparaturę badawczą i unikatowe materiały;
  • prowadzić działalność:
   • metrologiczną, normalizacyjną i certyfikacyjną,
   • w zakresie standaryzacji procesów wspierających rozwój innowacyjności,
   • w zakresie popularyzacji nauki i wiedzy o nowych technologiach;
  • dokonywać oceny zgodności;
  • opracowywać prototypy nowych rozwiązań technologicznych na podstawie projektów badawczych realizowanych przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • prowadzić kursy i szkolenia kadr dla gospodarki;
  • prowadzić inną działalność związaną z charakterem Instytutu Sieci.
 3. W ramach przedmiotu działania, na zasadach określonych w ustawie o Sieci, Instytut Sieci może:
  • w ramach działalności podstawowej prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie: pozostałe nauki przyrodnicze i techniczne (PKD 72.19.Z) - spawalnictwo i procesy pokrewne;
  • prowadzić działalność inną niż podstawowa w zakresie:
   • realizacji projektów badawczych w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, innych niż określonych w § 4 ust. 1 (PKD 72.19.Z);
   • opracowania opinii i ekspertyz na podstawie wykonanych badań i analiz oraz oceny zgodności metod badawczych, pomiarowych i kalibracji aparatury, m.in. w niezależnym akredytowanym Laboratorium Badawczym Spawalnictwa (PKD 72.19.Z);
   • opracowania prototypów nowych rozwiązań technologicznych na podstawie projektów badawczych realizowanych przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1,2, 4-6 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym przez Centrum i instytuty Sieci Łukasiewicz (PKD 72.19.Z);
   • produkcji unikatowej aparatury badawczej, w tym systemów sterowania i kontroli procesów spawalniczych (PKD 26.51.Z);
   • normalizacji (PKD 84.13.Z) i certyfikacji (PKD 70.22.Z);
   • szkolenia kadr dla gospodarki (PKD 85.59.B) i pełnienia merytorycznego nadzoru nad działalnością szkoleniową (PKD 85.60.Z);
   • popularyzacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych poprzez:
    • organizowanie seminariów i konferencji naukowych (PKD 82.30.Z)
    • prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowo-technicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw (PKD 63.99.Z)
    • prowadzenie baz danych (PKD 63.11.Z) i działalności wydawniczej (PKD 58.11.Z)
   • opracowań dotyczących oceny stanu i rozwoju spawalnictwa oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki (PKD 73.20.Z).
  • prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną, m.in. w zakresie:
   • opracowania opinii i ekspertyz na podstawie badań i analiz technicznych, nie mających charakteru badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 71.20.B);
   • inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego, nie związanego z przystosowaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki, a w szczególności kwalifikowania zakładów przemysłowych wykonujących konstrukcje spawane w oparciu o aktualnie obowiązujące normy lub przepisy oraz nadzoru nad wykonawstwem odpowiedzialnych konstrukcji spawanych (PKD 71.12.Z);
   • produkcji elektrycznych urządzeń do spawania i procesów pokrewnych (PKD 27.90.Z) oraz materiałów dodatkowych do spawania, napawania i lutowania (PKD 20.59.Z).
 4. Zakres działalności Instytutu Sieci obejmuje:
  • opracowanie technologii w dziedzinie wskazanej w pkt. 3, a w szczególności:
   • spawania, lutowania, napawania, cięcia termicznego i procesów pokrewnych,
   • zgrzewania i innych procesów łączenia materiałów bez doprowadzania do stanu ciekłego,
  • badania spawalności, zgrzewalności i lutowności materiałów oraz ich połączeń i konstrukcji, wykonanych przy wykorzystaniu technologii wymienionych powyżej,
  • opracowanie nowych materiałów dodatkowych do spawania, napawania, lutowania i innych metod łączenia,
  • automatyzację i robotyzację procesów spawalniczych, z wykorzystaniem elektronicznych źródeł energii w urządzeniach spawalniczych oraz systemów pomiaru parametrów, sterowania i regulacji procesów spawalniczych,
  • opracowanie nowych urządzeń i osprzętu do spawania, zgrzewania i lutowania oraz procesów pokrewnych,
  • badanie zagrożeń dla środowiska naturalnego i środowiska pracy wynikających ze stosowania procesów spawalniczych i pokrewnych, a także sposobów ograniczania tych zagrożeń,
  • doskonalenie metod badań naukowych i prac rozwojowych oraz komputerowe wspomaganie spawalnictwa z wykorzystaniem sprzętu, oprogramowania i systemów informatycznych.

 

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Przedmiot działania
podmiot udostępniający Dział Organizacji i Planowania
osoba, która wytworzyła informację mgr Agnieszka Dąbrowska - Kierownik Działu Organizacji i Planowania
osoba, która odpowiada za treść informacji mgr Agnieszka Dąbrowska - Kierownik Działu Organizacji i Planowania
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 09.11.2021
czas udostępnienia informacji 28.11.2016 00:00:00
czas ostatniej aktualizacji 09.11.2021 14:08:06

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa